Tréning Kariérový poradca 21.1

pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách a pracoviskách CPPPaP (70 hodín)

maximálne prispôsobený potrebám škôl

Najbližšie termíny:

BA/online: 4.10., 5.10., 6.10. a 26.10., 27.10.2024 (od 9,00 do 17,00 hod.

Online: 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.2024 (od 17,00 hod. do 20,15 hod.)

Zľava na kurz už len:

Kariérny poradca 21.1

ONLINE AKADÉMIA má 4 moduly:

Nemáte čas na to, aby ste vykonávali prácu kariérneho poradcu?

Chýbajú vám inovatívne metódy, techniky a nástroje, ktoré môžete využiť na to, aby ste odhalili skrytý potenciál žiakov, ich vnútornú motiváciu a podporili samostatnosť a zodpovednosť žiakov vo vlastnom profesijnom smerovaní?

Potrebujete si vytvoriť plán kariérneho poradenstva na škole a komunikovať s rodičmi, ale neviete kde začať?

Vyskúšate si techniky kariérového managementu, storytellingu či zážitkového poradenstva. Budeme sa venovať poradenstvu a koučovaciemu prístupu pri sprevádzaní žiakov.

Pripravili sme pre vás vynovený tréning plný zážitkových aktivít, ktoré vyskúšate na sebe a ukážeme vám, ako ich využiť vo vašej poradenskej práci s vašou cieľovou skupinou (žiaci ZŠ a SŠ).

Po absolvovaní celého tréningu budete vedieť ako na individuálne a skupinové aktivity, budete mať spracovaný vlastný scenár poradenského rozhovoru, pripravený plán kariérového sprevádzania a zvolené aktivity, ktoré budete pri žiakoch realizovať.

1. modul

Kariérny poradca 21.1 - úvod

Viete, čo potrebuje kariérny poradca, aby sa vo svojej poradenskej praxi cítil sebaistý?

Viete, ako napriek dnešnému uponáhľanému času maximalizovať pomoc pre žiakov pri ich kariérnom smerovaní?

Čo vás čaká v prezenčnej časti

 • Základy kariérneho poradenstva. Meniaci sa svet v 21. storočí a kariéra. Previazanosť poradenstva s aktuálnou situáciou na trhu práce, vybrané teórie a ich využitie v praxi. Osobnosť a etika poradcu, prístupy v poradenstve. Ako vybrať ten najvhodnejší prístup pre moju prax.
 • Zámery a ciele vzdelávania pri individuálnych, skupinových a hromadných aktivitách kariérneho poradcu.
 • Úvod do témy inovatívne metódy v kariérnom poradenstve. Rozvoj kariérnych kompetencií žiaka.

Čo vás čaká v dištančnej časti

 • Webináre
  1. Vplyv ekonomických, politických a technologických zmien na svet práce. 2. Kariérovo-poradenské prístupy a ciele.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy do praxe a z praxe): Stretnutie s rodičmi a získanie informačného súhlasu s účasťou žiakov na individuálnych, skupinových a hromadných aktivitách.

2. modul

Inovatívne metódy v individuálnom poradenstve

Svet sa mení. Aký bude svet práce v budúcnosti? Ako pripraviť našich žiakov na budúcnosť, keď nevieme aká bude? Čo potrebujú naši žiaci, aby sa vedeli vyrovnať so zmenou a neistotou na trhu práce?

Na tréningu sa zoznámite s konceptom kariérneho managementu, ktorý sa zaoberá tým, ako práca korešponduje so životom človeka.

Naučíte sa, ako kariérne kompetencie pomáhajú vyrovnať sa so zmenou a neistotou budúcnosti trhu práce.

Vyskúšate si praktické techniky, ktoré pomáhajú klientom objaviť, pomenovať a rozvíjať silné stránky, zručnosti a kompetencie.

Budete mať pripravený plán kariérového sprevádzania a zvolené aktivity, ktoré budete pri žiakoch realizovať.

Čo vás čaká v prezenčnej časti

 • Príprava na prvý poradenský rozhovor. Čo je potrebné vedieť pred stretnutím?
 • Cieľ, štruktúra a vedenie poradenského rozhovoru. Zmena prístupu k žiakovi z asymetrického vzťahu na symetrický. Nehodnotiaci prístup k žiakovi. Nadviazanie kontaktu. Základné štandardy správania poradcu.
 • Komunikačné zručnosti a aktívne počúvanie. Uplatnenie koučovacieho prístupu v kariérnom poradenstve a sprevádzaní.
 • Rozvoj kariérnych kompetencií žiaka 1. (sebapoznanie).
 • Rozvoj kariérnych kompetencií 2. (vyhodnocovanie príležitostí a riadenie zmeny).
 • Tvorba a práca s pracovným portfóliom žiaka ako podkladom pre uvedomenie si vlastnej hodnoty a posilnenia sebavedomia.

Čo vás čaká v dištančnej časti

 • Webináre
  1. Zásobník 150 otázok kariérneho poradcu – otázky na voľný čas, školu, rodinu, plány do budúcnosti, rozhovor s rodičmi . 2. Zdroje profesionálnych informácií. 3. Komunikačné zručnosti a aktívne počúvanie. Uplatnenie koučovacieho prístupu v kariérnom poradenstve a sprevádzaní. 4. Kde a ako hľadať informácie o podporných IKT a portáloch.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy do praxe a z praxe): 1. Vzorový plán vedenia individuálneho poradenského rozhovoru. 2. Zápis z jedného poradenského rozhovoru so žiakom s identifikovaním, čo sa poradcovi podarilo a v čom vidí ešte svoje možnosti rozvoja.

3. modul

Skupinové aktivity                  v kariérnom poradenstve

Získajte praktické tipy pre prácu so skupinou.

Zadefinujeme si, aké témy sú vhodné pre skupinové sprevádzanie, ako zaviesť tímovú spoluprácu na výučbe, ukážeme si, v čom sa líši kariérové sprevádzanie žiakov v 21. storočí.

Naučíte sa, ako vyťažiť silu skupiny pre individuálny posun každého jednotlivca, ako zaradiť sebareflexiu a nacvičíte si poskytovanie spätnej väzby. 

Obohatíte sa o celý rad pracovných listov.     

Čo vás čaká v prezenčnej časti

 • Skupinové poradenstvo - úvod, výhody, limity.
 • Modelovanie situácií a príprava scenára pre vedenie skupiny, sebareflexia a spätná väzba.
 • Zvládanie náročných situácií, problémový žiak v skupine. Diagram rybej kosti a jeho použitie v skupine na analýzu a riešenie problémových situácií.
 • Práca so skupinou a nácvik komunikačných zručností pre svet práce.
 • Rôzne metodiky pre prácu v skupine.
 • Hromadné aktivity – prednášky, besedy, ich organizovanie a zapájanie žiakov.

Čo vás čaká v dištančnej časti

 • Webináre
  1. Rôzne metodiky pre prácu v skupine. 2. Zvládanie náročných situácií v skupine. 3. Hromadné aktivity – ich organizovanie a zapájanie žiakov.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy do praxe a z praxe): 1. Vzorový plán vedenia skupinovej aktivity alebo zápis z jednej skupinovej aktivity, ktorú poradca realizoval so žiakmi. 2. Plán skupinových a hromadných aktivít založených na zmyslovom vnímaní a zážitku.

4. modul

Tvorba programu kariérového poradenstva na školách 

Ako vytvoriť program kariérového poradenstva na školách, keď máte málo ľudí, času a priestoru?

Ukážeme vám ako implementovať prvky kariérového sprevádzania na školách a ako si vytvoriť vlastný program kariérneho poradenstva, aby ste maximálne využili príležitosti a pripravili žiakov na budúci svet práce.

 

Čo vás čaká v prezenčnej časti

 • Úvod do témy tvorba programu kariérového poradenstva na školách.
 • Ako implementovať prvky kariérového sprevádzania do jednotlivých predmetov.
 • Tvorba programu kariérového sprevádzania a poradenstva na školách – individuálna práca
 • Prezentácia programu, sebareflexia, spätná väzba

Čo vás čaká v dištančnej časti

 • Webináre
  Príklady dobrej praxe.
 • Výstup
  Na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy, ktoré budú slúžiť k príprave podrobného plánu individuálnych, skupinových a hromadných aktivít kariérneho poradcu po mesiacoch podľa zadania ako súčasť záverečnej práce účastníka vzdelávania.

Termíny prezenčnej časti - online

 • BA/online
  4.10., 5.10., 6.10. a 26.10., 27.10.2024
 • Online:
  15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.2024 (od 17,00 hod. do 20,15 hod.)

POZOR ! Dôležité !

Prepracovali sme náš tréning a posunuli na vyššiu úroveň, aby čo najviac vyhovoval vašim potrebám a aby ste po jeho ukončení mohli plnohodnotne fungovať ako kariérny poradca.

Tréning sa skladá:

 • Prezenčná časť - 5 dní - 35 hodín
  Vlastný zážitok - všetky aktivity si vyskúšate sami na sebe. Nebude to počúvanie webinára, tu potrebujeme vašu aktívnu účasť a zdieľanie.
 • Dištančná časť - 35 hodín
  1. Webináre (9 tém), 2. Výstupy (6) do a z praxe, ktoré vypracujete na základe podporných dokumentov.

Dôležité! Zúčastnite sa len ak: 

 • vám záleží na žiakoch a chcete sa naučiť metódy, techniky a nástroje využiteľné v praxi kariérneho poradcu.
 • chcete na sebe pracovať a hľadáte inovatívne metódy.
 • budete na tréningu aktívni a maximálne využijete čas.
 • nájdete si čas v medziobdobí, aby ste absolvovali dištančnú časť a pripravíte všetky potrebné výstupy.

Čo získate?

 • jedinečný program plný inovatívnych metódy v kariérnom poradenstve.
 • vytvoríte si vlastný program kariérneho poradenstva na škole.
 • tréning vychádza z potrieb škôl a získate množstvo inšpirácií od skúseného kariérneho poradcu s praxou viac ako 20 rokov.
 • osvedčenie o absolvovaní tréningu "Kariérny poradca 21.1" (70 hod.)

Teda zhrňme si to: 

 

 • Cena do 31.08.2024: 540 EUR
  Cena platí len pri prihlásení a zaplatení tréningu do 31.8.2024 a do naplnenia kapacity!

Zľava platí ešte:


Prečítajte si referencie

Chcela by som poďakovať Erike Hudecovej za hodnotný a zaujímavý tréning kariérového poradenstva. V priebehu piatich dní sa mi vďaka jej prepracovanému koučovaniu podarilo preniknúť do podstaty kariérového poradenstva. Erika dokázala všetkým účastníkom kurzu "ušiť na mieru" aktivity, ktoré zodpovedali potrebám v našich rôznych pracovných odvetviach. Vážim si ochotu, ústretovosť a promptnosť s akou reagovala na naše požiadavky. Poskytla nám aktuálne informácie podložené praktickými skúsenosťami. Jej rady budem využívať v budúcnosti pri riešení problémových situácii v mojej praxi.
Monikaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Tréning Kariérny poradca určite odporúčam každému, kto chce získať informácie a vhľad do problematiky kariérneho poradenstva. Počas tréningu sme sa naučili ako pracovať s klientom a aké techniky použiť k jeho vlastnému sebapoznaniu. Štruktúra hodín ako aj praktické ukážky a konkrétne príklady boli pre mňa veľkým prínosom. Chcela by som tiež oceniť prístup lektorky, ktorá nám ukázala možnosti ako rozvíjať svoju vlastnú kariérnu cestu.
Kristínaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Tréning Kariérny poradca pod vedením Eriky Hudecovej môžem len odporučiť. Erika je skúsená lektorka s veľmi dobrými facilitačnými zručnosťami. Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, Erika nás veľmi zrozumiteľne a zaujímavo sprevádzala pri poznávaní podstaty kariérneho poradenstva. Okrem teoretických informácií sme sa venovali aj množstvu techník, ktoré sme si vyskúšali sami na sebe, vďaka čomu sme získali jedinečnú skúsenosť, ktorá nám bude veľmi nápomocná pri našej ďalšej praxi. Kurz je vhodný ako pre tých, ktorí s kariérnym poradenstvom ešte len začínajú, tak aj pre tých, ktorí už nejaké skúsenosti majú.
Milošúčastník tréningu Kariérny poradca 21.0
Ako hrdá absolventka vzdelávania Kariérny poradca 21.0 som mala tú česť pod vedením skúsenej lektorky absolvovať zážitkové, aktívne a dynamické vzdelávanie. Svojou atraktivitou a inšpiratívnym prístupom som si zažila, aké je to byť účastný kariérového poradenstva, z ktorého si odnášam veľa skúseností aj vedomostí. Osvojené zručnosti rada a úspešne aplikujem v praxi. Získala som nové zručnosti, ktoré využívam pri samotnej realizácii programov so študentmi v základných aj stredných školách. Srdečne doporučujem. Želám Erike veľa spokojných klientov, zaujímavých absolventov kurzov a zvedavých nasledovateľov. Ďakujem za možnosť učiť sa a aj za vedenie. Určite sa ešte ozvem a budem s láskou šíriť dobré meno vzdelávania Kariérny poradca 21.0.
Jankaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0

Fotogaléria z našich tréningov