Všeobecné obchodné podmienky

pre vzdelávacie a online produkty a služby a živé akcie

Milá zákazníčka, milý zákazník.

Táto chvíľa je pre nás veľmi významná. Naše produkty a služby tvoríme s láskou a Vy sa chystáte jeden z nich zakúpiť. Obchod je pre nás spolupráca. Dlhodobá a obojstranne prospešná. Úžitok, ktorý získavate s našou službou, je pre nás veľmi dôležitý a prajeme si, aby pre Vás znamenal spokojnosť a naplnenie nášho poslania.  A tou je pomáhať Vám počas vašej životnej cesty, pomáhať Vám napĺňať vaše životné poslanie.

Prečítajte si prosím pozorne ďalšie riadky. Žijeme v štáte, kde platia právne pravidlá pre podnikanie a my ich dodržiavame. A aj keď nie sme zástancovia administratívy, tieto obchodné podmienky chránia Vás i nás pre situácie, ak by došlo k neočakávaným udalostiam. Prajeme si ale, aby sa tak nikdy nestalo a Vy ste sa stali našimi nadšenými zákazníkmi, ktorí s nami pôjdu ešte mnoho rokov.

S úctou

                                                                                                                               Ing. Erika Hudecová.

Prosím, prečítajte si starostlivo nižšie uvedený text.

 

Odoslaním objednávky, teda kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ/Odoslať v predajnom formulári potvrdzujete, že vám boli pred uzatvorením zmluvy poskytnuté zákonom stanovené informácie, že ste sa zoznámili s našimi obchodnými podmienkami a že im rozumiete a súhlasíte s nimi. 

Odoslaním požiadavky na príslušnej stránke, teda kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ/ODOBERAŤ/STIAHNUŤ EBOOK ZDARMA/ v príslušnom formulári potvrdzujete, že vám pred odoslaním vašej požiadavky boli poskytnuté zákonom stanovené informácie, že ste sa zoznámili s našimi obchodnými podmienkami a že im rozumiete a súhlasíte s nimi.

 

Pokiaľ tomu tak nie je, na uvedené tlačidlo prosím neklikajte. Ďakujeme.

 

INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Pred tým, než sa rozhodnete zakúpiť si nami ponúkaný produkt alebo službu, je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás o našej spoločnosti a o pravidlách nášho obchodovania s vami prostredníctvom internetu, t.j. obchodovania prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

 

KTO sme a KDE nás môžete kontaktovať

Predávajúcim je Kariérny poradca, s. r. o. so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50780140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 139933/B, zastúpená konateľkou Ing. Erikou Hudecovou.

Kontaktovať nás môžete:

AKO OBCHODUJEME

 • Sme firma, ktorá mimo iného ponúka s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. internetu, rôzne produkty a služby (individuálne poradenstvo, konzultácie, koučing, mentoring, tréningy, kurzy, semináre, workshopy, on-line vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) v oblasti kariérneho, kariérového poradenstva a koučingu, vzdelávania kariérnych poradcov a koučov a v oblasti osobného a osobnostného rozvoja. Bližšie sa o našich produktoch dozviete na webovej stránke Spoločnosti v časti NAŠA PONUKA.
 • Všetky zmluvné vzťahy s Vami uzatvárame v súlade s Právnym poriadkom SR, právne vzťahy vyslovene neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a obchodným zákonníkom v platnom znení.
 • Zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 • Zmluvu s Vami uzatvárame prostredníctvom webového rozhrania Vami vybraného produktu alebo služby (napr. www.kariernyporadca.com). Webovým rozhraním ste vedený jednotlivými krokmi k objednaniu produktu či služby a máte možnosť si zadané dáta a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.
 • Predajný formulár obsahuje vždy informácie o Vás, objednávanom produkte či službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. U on-line produktov a služieb náklady na dodanie neúčtujeme. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenia, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto nelíšia od základnej sadzby.
 • Zmluva s Vami je uzatvorená odoslaním Vašej objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, že ste boli dopredu informovaný o všetkých náležitostiach zmluvy, že ste sa zoznámili s obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a že s nimi súhlasíte. Údaje uvedené Vami o Vás v objednávke považuje naša spoločnosť za správne. Vylučujeme prijatie ponuky s dodatkom či odchýlkou.
 • Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov - bližšie čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označenie produktu alebo služby (individuálne poradenstvo, koučing, tréningy, kurzy, workshopy, semináre, on-line vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) a popis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na vybranom webovom rozhraní, napr. www.kariernyporadca.com. Radi by sme Vás upozornili, že naše produkty podliehajú ochrane podľa autorského práva. Ich akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Všetky produkty a služby našej Spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti kariérového, kariérneho poradenstva, koučingu, vzdelávania kariérových a kariérnych poradcov a koučov a osobného a osobnostného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori našich produktov a služieb (individuálne poradenstvo, koučing, tréningy, kurzy, workshopy, semináre, on-line vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) sú len návody a odporučenia, naša spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, pretože ten je závislý od množstva ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácie na trhu, obchodných znalostí a pod. Informácie obsiahnuté v týchto produktoch nemôžu nahradiť ani individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Bližšie čl.9 OP.

CENA, SPôSOB PLATBY A DODANIA

Cena produktu alebo služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní u konkrétneho produktu či služby vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená na predajnom formulári.  Spôsob platby je uvedený v čl.3 OP, náklady spojené s dodaním sú uvedené v čl.4 OP.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

Podmienky, lehoty a postup pre uplatnenie zákonného práva na odstúpenie od zmluvy sú upravené v čl.6 OP.

Údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia a podmienky pre uplatňovanie, vrátane informáciách o nákladoch spotrebiteľa spojených s navrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy  nájdete  v čl.6 a čl.7 OP.

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktmi, poskytujeme u vybraných produktov zákazníkom garanciou vrátenia peňazí v lehote do 30 dní od ich zakúpenia pre prípad, že s produktom nebudete spokojní. Bližšie podmienky pre uplatnenie sú v čl.8 OP.

PODROBNOSTI  NÁJDETE V NIŽŠIE UVEDENÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH, KTORÉ SÚ NEROZLUČNOU SÚČASŤOU KAŽDEJ, S NAMI UZATVORENEJ, KÚPNEJ ZMLUVY NA VAMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Spoločnosti Kariérny poradca s. r. o. pre predaj informačných produktov a služieb s použitím internetu

Obsah

1. Všeobecné ustanovenie

2. Objednávka a Uzavretie kúpnej zmluvy

3. Cena, spôsob úhrady

4. Dodacie podmienky

5. Zabezpečenie, ochrana autorských práv

6. Odstúpenie od zmluvy

7. Práva z chybného plnenia, reklamácie

8. Garancia vrátenia peňazí

9. Vylúčenie zodpovednosti za Váš úspech či neúspech

10. Ochrana osobných údajov

11. Zvláštne ustanovenie - pravidlá pre vybrané produkty
      Živé akcie – tréningy, kurzy, workshopy, semináre, individuálne poradenstvo, koučing

12. Záverečné ustanovenie

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť Kariérny poradca, s. r. o. so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50780140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 139933/B, zastúpená konateľkou Ing. Erikou Hudecovou (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „predávajúci“) a tretími osobami (ďalej tiež „zákazník“ či „kupujúci“, najmä vo vzťahu k predaju produktov a služieb predávajúceho, uzatvorených s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúcim je každý zákazník, ktorý prostredníctvom webovej stránky predávajúceho vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Tieto VOP sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webovej stránke: www.kariernyporadca.com

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, ako aj označenie služby s druhom aktivity, stručný opis, jej ciele, miesto a čas konania a poplatok za službu, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená i cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je ďalej vždy uvedená i na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajný formulár obsahuje vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. U on-line produktov náklady na dodanie nie sú účtované. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom sa tieto nelíšia od základnej sadzby.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (a teda nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou. Zákazník berie na vedomie, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť v termíne splatnosti určenom Spoločnosťou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Zákazník sa zaväzuje uvádzať v objednávke pravdivé a správne údaje. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jeho uzatvorenia za účelom jeho úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Po doručení riadne vyplnenej objednávky Spoločnosti zašle Spoločnosť zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o doručení objednávky. Spolu s potvrdením zašle zákazníkovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, doručením produktu, prípadne služby uplynutím posledného dňa tréningu, kurzu, seminára, workshopu alebo on-line vzdelávacieho programu, na ktorý sa zákazník prihlásil.

2.8. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať produkt alebo službu, ktorú si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt alebo službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný. Vlastnícke právo k produktom prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.9. Zákazník je uzrozumený s tím, že pre riadne užívanie on-line vzdelávacích produktov a webinárov je potrebné z jeho strany splniť technické požiadavky – aktualizovaný software. V prípade použitia neaktualizovaného softwaru - internetového prehliadača môže byť obmedzená funkcionalita.

3. CENA, SPôSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktov, tovaru a služieb je  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena je vždy uvedená i na predajnom formulári.

3.2. U vybraných produktov predávajúceho (CD, DVD, knihy) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť i náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

3.3. Predávajúci po uhradení zálohovej faktúry zákazníkom vystaví ohľadne platieb prevádzaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu či služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

3.4. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku/faktúru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

SPôSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu a služby i prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

3.5. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla bankových kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Využiť môžete tieto možnosti platieb:

 1. online platobnou kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rýchlym online bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, Tatra Banka, VÚB banka, Poštová banka
 3. bezhotovostne bankovým prevodom na základe faktúry.

3.6. Platba je jednorazová. Predávajúci neumožňuje zákazníkovi splátkový predaj.

3.7. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.8. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzatvorenia zmluvy (od dátumu odoslania objednávky), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.9. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny produktu alebo služby.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. U on-line vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.2. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch pracovných dní, ak nie je uvedené inak.

4.3. V prípade CD, DVD, kníh, darčekových predmetov predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržaní platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

5. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Prístupové údaje k on-line produktom či na príslušnú URL adresu sú určené výlučne pre  osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu k on-line produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.2. Produkty a služby, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (tréningy, kurzy, workshop, semináre, on-line vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek použitie, šírenie alebo poskytovanie týchto materiálov tretím osobám na komerčné účely bez súhlasu Spoločnosti je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užívať môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

5.3. Počas tréningu, kurzu, seminára a workshopu nie je zákazníkom dovolené robiť audio záznam, videozáznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania aktivít, výučby či inštruktáže.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

6.1. Zákazník - fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej so Spoločnosťou, a to do 14 dní odo dňa odoslania objednávky Spoločnosti, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e-mailovú adresu: info@kariernyporadca.com. V prípade, ak zákazník – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil cenu za službu, Spoločnosť mu zaplatenú cenu za službu vráti a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy po uplynutí 14-dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

6.2. Zákazník – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania služby, udelením súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami zároveň udeľuje v súlade s par. 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zákazník – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

6.3. Zákazník – fyzická osoba (podnikateľ) a zákazník – právnická osoba, ktorí odoslali objednávku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou v lehote krajšej ako 14 dní pred termínom konania služby, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 6 ods. 6.1. týchto Všeobecných obchodných podmienok nemajú.

6.4. V prípade, ak zákazník – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil cenu za službu, nebude sa môcť zúčastniť služby zo zdravotných dôvodov, môže požiadať Spoločnosť o vrátenie zaplatenej ceny služby, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@kariernyporadca.com. K žiadosti je povinný priložiť platné lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže služby zúčastniť. V opačnom prípade sa Spoločnosť jeho žiadosťou nebude zaoberať.

6.5. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Najneskôr 14. deň po odoslaní objednávky musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy ku stiahnutiu TU.
 • Odošlite formulár prosím emailom na info@kariernyporadca.com spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
 • CD, DVD, knihy či darčekové predmety doručte späť na vlastné náklady na adresu Kariérny poradca, s. r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, a to najneskôr do 14 dní od odstúpení od zmluvy.
 • CD, DVD, knihy či darčekové predmety, ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o nákupe. Neposielajte tovar na dobierku.
 • Upozorňujeme, že nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči či u zmlúv o poskytovaní služieb.
 • Peniaze za produkt vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
 • V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na on-line vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený bezodkladne po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

6.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

 • Omeškanie zákazníka s úhradou kúpnej ceny viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
 • Porušenie povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) zo strany zákazníka.

7. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, tj. práv z chybného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt/tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3.Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte emailom na adrese info@kariernyporadca.com. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaní emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie vady,  primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (najmä nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na ďalšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku zákazníka, pokiaľ preukáže, že tento pred prevzatím o vade tovar vedel nebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu.

Rovnako predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému povinnému softwaru pre spustenie webinára či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť.

On-line vzdelávacie produkty a webináre obsahujú len návody a odporúčania, predávajúci rovnako  nezodpovedá za  úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

8. GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1. Pretože nám záleží na vašej spokojnosti s našimi produktmi, poskytujeme vám u vybraných produktov (online vzdelávacie programy a webináre) možnosť do 10 dní od zakúpenia, t.j. Zaslania prístupového odkazu či URL adresy na vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní či zistíte, že zakúpený tréning či program nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na info@kariernyporadca.com s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry/daňového dokladu a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí opravného daňového dokladu na našu emailovú adresu. Po obdržaní žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu.

9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1. Všetky produkty a služby našej Spoločnosti slúžia výlučne pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti kariérového a kariérneho poradenstva a koučingu, vzdelávania kariérnych poradcov a koučov a v oblasti osobného a osobnostného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori tréningov, kurzov, workshopov, seminárov a on-line programov sú len návody a odporučenia. Naša Spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za Vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania tréningu, kurzu, workshopu, seminára alebo on-line produktu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie.  Váš úspech je závislý od rady ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. Vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácie na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

9.2. V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného a osobnostného rozvoja  by sme Vás radi upozornili na fakt, že v priebehu tréningov, kurzov, workshopov, seminárov a on-line programov môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu a je plne na Vašej zodpovednosti a rozhodnutiu, či navrhované cvičenia či úlohy podstúpite či nie.  Účasť na tréningoch, kurzoch, workshopoch, seminároch, v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

9.3. Radi by sme Vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú len odporučením a vyjadrením názoru k danej problematike.

9.4. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých tréningoch, kurzoch, workshopoch, seminároch platí prísny zákaz fajčenia. Osoba, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným účastníkom je povinná opustiť tréning, kurz, workshop, seminár alebo on-line program. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie ceny služby.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter vašich dát, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete spoločnosti Kariérny poradca s.r.o. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavení daňových dokladov, identifikácii vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, teda celej zákazníckej administratívy a rovnako k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

10.2. Na požiadanie vám Kariérny poradca s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@kariernyporadca.com, kde vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností. Naši zamestnanci a spolupracovníci sú viazaní mlčanlivosťou.

10.3. Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísanie cien alebo na realizáciu zmluvy. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

10.4. Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

10.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Kariérny poradca, s. r. o. so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50780140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 139933/B, zastúpená konateľkou Ing. Erikou Hudecovou, ako správca, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Zb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň zákazník udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

10.6. Cookies

Spoločnosť Kariérny poradca s. r. o. používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať ku zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

11. Zvláštne ustanovenie pre vybrané produkty

ŽIVÉ AKCIE – SEMINÁRE, KURZY, TRÉNINGY A WORKSHOPY, INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO A KOUČING

11.1. Účastník sa na živú akciu prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu/služby, odoslaním predajného formulára, a to najneskôr 2 dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať pre predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej dohode.

11.2. Online prihlášky sú zo strany Spoločnosti potvrdzované na email, ktorý je uvedený účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je zaslaná účastníkovi faktúra s dátumom splatnosti ceny za seminár.

11.3. Zaradenie účastníkov na živú akciu bude uskutočnené podľa poradia uhradených prihlášok. Účastník obdrží informáciu v prípade, ak nebude zaradený z dôvodu naplnenej kapacity.

11.4. Cena živej akcie je uvedená na webovom rozhraní Spoločnosti a vždy je uvedená aj na predajnom formulári. Spoločnosť nie je platiteľom DPH.

11.5. Cena živej akcie je určená v závislosti na dĺžke konania živej akcie, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, mieste konania, zaistenom občerstvení a pod.

11.6. Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre, najneskôr však ku dňu konania živej akcie, a to prevodom na účet Spoločnosti. Po uhradení kúpnej ceny zašle Spoločnosť účastníkovi daňový doklad, a ak je uvedené na webovej stránke, i vstupenku.

11.7. Predávajúci si vyhradzuje umožniť účastníkovi po predchádzajúcej konzultácii cenu za živú akciu v hotovosti v deň konania živej akcie. V prípade platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad z VRP pri prezenčke.

11.8. Živé akcie organizované Spoločnosťou môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež za účelom kontroly kvality. Účasťou na živej akcii účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania živej akcie a súhlasia s tým, že Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách. Odoslaním predajného formulára udeľuje účastník výslovný súhlas so zaobstaraním fotografií, video a audio nahrávok zo živých akcií.

11.2. V cene živej akcie nie sú zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady za ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

11.3. Spoločnosť ako usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu živej akcie, prednáškovej sály alebo miestnosti, či zrušenia živej akcie z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade zmeny termínu či zrušenia živej akcie má účastník právo na vrátenie 100% ceny živej akcie alebo absolvovať živú akciu v náhradnom termíne alebo si vybrať iný produkt či službu predávajúceho v rovnakej cene.

11.4. Spoločnosť ako usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách ktorejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej nenesie zodpovednosť za zranenie, škody a straty vzniknuté účastníkom.

11.5. Radi by sme Vás upozornili, že účasť na živej akcii je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora alebo poradcu sú len návrhmi, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu živej akcie z oblasti osobného alebo osobnostného rozvoja môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na živej akcii je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

11.6. V prípade, že účastník živej akcie v súčasnej dobe podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred zahájením živej akcie informovať lektorov alebo poradcov o tejto skutočnosti a o charakteru problémov, ktoré sú dôvodom liečby. Ďalej je doporučené, aby o účasti na živej akcii informoval svojho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.

11.7. Vybrané vzdelávacie programy podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva, účasť na živej akcii alebo on-line vzdelávacom programe neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať a ani inak komerčne využívať a vydávať za svoje.

11.8. Prosíme účastníkov, aby ostatných nerušili svojim oneskoreným príchodom. Prezentácia účastníkov začína 30 minút pred zahájením seminára, kurzu, tréningu alebo workshopu, ak nie je uvedené inak. Čas ukončenia seminára, kurzu, tréningu alebo workshopu je uvedený orientačne.

11.9. Storno podmienky

 • Žiadosť o zrušenie / odhlásenie zašlite emailom na adresu info@kariernyporadca.com. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, email a číslo variabilného symbolu objednávky.
 • Pokiaľ sa odhlásite viac ako 14 dní pred dátumom konania živej akcie, vrátime vám 100% uhradenej ceny. Namiesto vratky má účastník možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu či služby z ponuky Spoločnosti v plnej cene živej akcie.
 • Pokiaľ sa odhlásite menej než 14 dní pred dátumom konania živej akcie, bude vám účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny živej akcie. Účastník má možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu či služby z ponuky Spoločnosti v plnej cene živej akcie alebo živú akciu v náhradnom termíne absolvovať, ak sa bude opakovať alebo môže za seba poslať náhradníka. V prípade odhlásenia/zrušenia účasti menej než 4 dni pred dátumom konania živej akcie je Spoločnosť oprávnená odpočítať od zaplatenej ceny náklady spojené so zrušením jeho účasti (administratívny poplatok a pod.).
 • Peniaze vám budú vrátené na rovnaký účet, z ktorého boli prostriedky uhradené potom, čo bude zo strany účastníka na emailovú adresu Spoločnosti doručené potvrdenie o prijatí opravného daňového dokladu.
 • Účastníkovi, ktorý zruší/odhlási svoju objednávku menej než 2 dni predo dňom konania živej akcie, vzniká povinnosť uhradiť účastnícky poplatok.
 • Účastník môže za seba poslať náhradníka, ktorého si sám nájde. Storno poplatok sa neplatí a celá platba je presunutá k novému účastníkovi.
 • Pokiaľ sa účastník akcie nezúčastní, účastnícky poplatok sa nevracia.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho špecifikovaných v bode 1.4.
 1. Sťažnosti a pripomienky spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim vybavuje predávajúci, sťažnosti môže spotrebiteľ uplatniť na adrese info@kariernyporadca.com . Pokiaľ je sťažnosť svojim obsahom reklamácia, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obracať takisto na orgány dohľadu a štátneho dozoru, Slovenskú obchodnú inšpekciu či Úrad pre ochranu osobných údajov.
 1. Vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom sa spravujú:

Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov

Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v SR

Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v SR.

 1. Spoločnosť a zákazník vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.
 2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo u vybraných produktov a služieb upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedené na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná firmou v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 5. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 1. Mája 2017.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

V Bratislave, 19.07.2019