Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu,

zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte

v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Kariérny poradca, s. r. o. so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50780140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 139933/B, zastúpená konateľkou Ing. Erikou Hudecovou, konateľkou spoločnosti.

Prevádzkujeme webovú stránku www.kariernyporadca.com. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@kariernyporadca.com.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje potrebujeme k plneniu svojich záväzkov voči Vám a to pri vystavení faktúry, kontaktovaní Vás v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e-mailu,  zaslaním údajov k platbe, zaslaniu informácií o poskytovanej službe (individuálne poradenstvo, koučing, tréningy, kurzy, semináre, workshopy, on-line vzdelávacie programy, webináre) v oblasti kariérneho, kariérového poradenstva a koučingu, vzdelávania kariérnych poradcov a koučov a v oblasti osobného a osobnostného rozvoja. Pokiaľ si kúpite online službu, potrebujeme vašu e-mailovú adresu k účelu plnenia zmluvy, aby sme vám mohli vytvoriť prístupy do členskej sekcie.

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newsletter-ov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií, noviniek a aktivít zo sveta kariérneho poradenstva, koučingu a osobnostného rozvoja. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od uvedenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom obdržanom e-maily.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mail adresu napr. pre remarketing a cielené reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia – fotografie a/alebo videozáznamy zo živých akcií (napr. tréningov, workshopov, individuálnych konzultácií a koučingov atď.) používame pre účely informovania, propagácie a rozšírenia týchto akcií a jeho výstupov v publikáciách.

Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu premlčacích lehôt, pokým zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našimi webovými stránkami zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazených webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielené reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dá prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park , CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľných operácií, ktoré nedokážeme zaisti vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na spracovávanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
SmartSeling a.s. (SmatEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, Krea office s.r.o. - účtovnícka firma.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujeme vám však, že sa v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte celý rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailu: info@kariernyporadca.com.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právam na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že sprevádzkujeme spracovávanie nezákonne, ale nechcete vaše údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovávania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzuje účel spracovávania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svoju sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem/e veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozreniu informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletter-ov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, články či s produktmi a so službami vám zasielame ak ste naším zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 7.5.2018.