Objavte svoj potenciál a pripravte sa na úspech!

Posuňte svoju prax do 21. storočia:

Pomôžte svojim klientom zorientovať sa v meniacom sa svete práce

pomocou praktických zážitkových aktivít a inovatívnych metód.

zvýhodnená ponuka ešte

Ste pripravení objaviť inovatívne metódy v kariérnom poradenstve, ktoré transformujú vašu prácu i životy vašich klientov?

Na našich tréningoch sa naučíte postupy, ktoré nielen odhalia skrytý potenciál a vnútornú motiváciu vašich klientov, ale vám tiež umožnia efektívne nájsť pre nich vhodné pracovné uplatnenie, čím zvýšite ich spokojnosť a úspech.

Získate zručnosti v storytellingu, ktoré vám umožnia transformovať spôsob, akým komunikujete a motivujete svojich klientov, posilnením ich schopnosti vidieť seba v úlohe tvorcu svojho kariérneho príbehu.

Vďaka technikám sociodynamického a zážitkového poradenstva získate schopnosť efektívnejšie rozvíjať skupinovú dynamiku a individuálne schopnosti klientov, čo umožňuje hlbšie a trvalejšie pozitívne zmeny v ich kariérnom rozvoji.

Na tréningu zažijete sériu zážitkových aktivít, ktoré vás nielen pripravia na prácu s klientmi, ale tiež významne prispejú k vášmu osobnému a profesionálnemu rastu. Tento osobný rozvoj je neoceniteľný a poskytuje vám nástroje na hlbšie pochopenie seba samého a vašich klientov.

Po úspešnom absolvovaní tréningu získate nielen osvedčenie, ale aj konkurenčnú výhodu na trhu práce, ktorá vám otvorí nové možnosti v kariérnom poradenstve a ďalších príbuzných oblastiach.

 

Predstavujeme vám výnimočný tréning

Kariérny poradca 4.0

Komu je určený?

 • tým, ktorí chcú objaviť svoj potenciál a naštartovať zmeny vo svojom živote.
 • kariérnym poradcom, kariérnym koučom, lektorom,
 • kariérovým poradcom, výchovným poradcom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, psychológom, sociálnym pracovníkom,
 • HR manažérom, HR špecialistom, Recruiterom, HR biznis partnerom, tým, čo sa venujú náboru, výberu a retencii zamestnancov vo firmách aj personálnych agentúrach,
 • manažérom firiem, podnikateľom,

Čo vám tréning prinesie

 • Modernizácia praxe:
  Naučíte sa inovatívne metódy a techniky, ktoré vašu poradenskú prax posunú do 21. storočia. Budete schopní lepšie navigovať vašich klientov nielen v súčasných výzvach, ale aj v neistej budúcnosti.
 • Osobný rozvoj
  Zažijete bohatý program zážitkových aktivít. Tieto skúsenosti zintenzívnia vaše sebapoznanie a rozvinú vaše kľúčové kompetencie ako kariérneho poradcu.
 • Ovládnutie kľúčových techník
  Zdokonalíte sa v princípoch poradenského rozhovoru a naučíte sa efektívne využívať osvedčené poradenské prístupy.
 • Praktické uplatnenie
  Vypracujete si vlastný scenár poradenského stretnutia a naučíte sa, ako ho aplikovať pri práci s klientmi.
 • Pripravenosť na prax
  Po dokončení tréningu budete plne pripravení realizovať kariérne poradenstvo, s praktickými zručnosťami podporenými reálnymi skúsenosťami.
 • Cenné materiály
  Obdržíte pracovné listy a ďalšie materiály, ktoré ste si vyskúšali počas tréningu a ktoré môžete ihneď využiť vo svojej praxi.
 • Profesionálne inšpirácie
  Získate prístup k zdieľaniu skúseností a konkrétnych návodov na riešenie špecifických situácií a klientov od lektorky s medzinárodnými skúsenosťami.
 • Osvedčenie
  Získate osvedčenie o absolvovaní tréningu, ktorý zahŕňa 70 výukových hodín, čo posilní vašu odbornú kvalifikáciu a zvýši vašu konkurencieschopnosť na trhu práce. Tento certifikát nielenže zdokladuje vaše nové zručnosti a znalosti, ale tiež vám otvára dvere k novým príležitostiam v oblasti kariérneho poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov. Môžete ho využiť ako dôkaz vášho odborného rozvoja pri hľadaní zamestnania, pri presadzovaní sa na súčasnom pracovisku alebo pri rozširovaní svojej kariéry na nové trhy a oblasti.

1. modul

Kariérny poradca 4.0 - úvod 

(1 deň)

Čo potrebuje kariérny poradca, aby sa v začiatkoch svojej poradenskej praxe cítil sebaistý?

Na tréningu si ukážeme, ako v 21. storočí podporovať klientov na ich kariérnej ceste.

Čo vás čaká v prezenčnej časti
 • Základy kariérneho poradenstva. Meniaci sa svet v 21. storočí a kariéra. Previazanosť poradenstva s aktuálnou situáciou na trhu práce, vybrané teórie a ich využitie v praxi. Osobnosť a etika poradcu, prístupy v poradenstve.
 • Zámery a ciele vzdelávania pri individuálnych, skupinových a hromadných aktivitách kariérneho poradcu.
 • Úvod do témy inovatívne metódy v kariérnom poradenstve. Rozvoj kariérnych kompetencií klienta a aj poradcu.
 • Príprava na prvý poradenský rozhovor. Čo je potrebné vedieť pred stretnutím?
 • Úvodná fáza poradenského rozhovoru.
Čo vás čaká v dištančnej časti
 • Webináre
  1. Vplyv ekonomických, politických a technologických zmien na svet práce. 2. Kariérovo-poradenské prístupy a ciele.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy z praxe): Príprava na poradenský rozhovor podľa cieľových skupín. Dohoda o cieľoch. Úvodné predstavenie osoby a práce poradcu.

2. modul

Inovatívne metódy v individuálnom poradenstve

(2 dni)

Svet sa mení. Aký bude svet práce v budúcnosti? Ako pripraviť našich klietov na budúcnosť, keď nevieme aká bude? Čo potrebujú naši klienti, aby sa vedeli vyrovnať so zmenou a neistotou na trhu práce?

Na tréningu sa zoznámite s konceptom kariérneho managementu, ktorý sa zaoberá tým, ako práca korešponduje so životom človeka.

Naučíte sa, ako kariérne kompetencie pomáhajú vyrovnať sa so zmenou a neistotou budúcnosti trhu práce.

Aaaa spoznáte aj novú definíciu práce.

Vyskúšate si praktické techniky, ktoré pomáhajú klientom objaviť, pomenovať a rozvíjať silné stránky, zručnosti a kompetencie.

Po absolvovaní tréningu budete vedieť aké otázky klásť v jednotlivých fázach poradenského rozhovoru.

Každý účastník si vytvorí vlastný scenár poradenského stretnutia a naučí sa ho využívať.

Vedenie poradenského rozhovoru si sami na sebe vyskúšate (v roli poradcu i klienta) a získate konštruktívnu spätnú väzbu.

Čo vás čaká v prezenčnej časti
 • Cieľ, štruktúra a vedenie poradenského rozhovoru. Zmena prístupu ku klientovi z asymetrického vzťahu na symetrický. Nehodnotiaci prístup ku klientovi. Nadviazanie kontaktu. Základné štandardy správania poradcu.
 • Komunikačné zručnosti a aktívne počúvanie. Uplatnenie koučovacieho prístupu v kariérnom poradenstve.
 • Rozvoj kariérnych kompetencií klienta (sebapoznanie, vyhodnocovanie príležitostí a riadenie zmeny).
 • Tvorba a práca s pracovným portfóliom klienta ako podkladom pre uvedomenie si vlastnej hodnoty, posilnenia sebavedomia a prípravy na kariérny posun.
Čo vás čaká v dištančnej časti
 • Webináre
  1. Zásobník 150 otázok kariérneho poradcu – otázky na voľný čas, školu, rodinu a plány do budúcnosti. 2. Zdroje profesionálnych informácií. 3. Komunikačné zručnosti a aktívne počúvanie. Uplatnenie koučovacieho prístupu v kariérnom poradenstve a sprevádzaní.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy z praxe): 1. Vzorový plán vedenia individuálneho poradenského rozhovoru. 2. Zápis z jedného poradenského rozhovoru s klientom s identifikovaním, čo sa poradcovi podarilo a v čom vidí ešte svoje možnosti rozvoja.

3. modul

Tvorba osobného portfólia klienta

(1 deň)

Naučíte sa ako vytvoriť osobné portfólio klienta, ktoré pomôže klientovi k uvedomeniu si jeho aktuálnych kompetencií a definovaniu potreby ďalšieho rozvoja v súlade so zmenami, ktoré prebiehajú vo svete práce v 21. storočí. 

Osobné portfólio klienta pomôže zvýšiť sebavedomie a nepriamo vedie k vyššej motivácii. Zároveň je využiteľné pre efektivitu hľadania zamestnania a príprave na aktivity súvisiace s hľadaním nového zamestnania.  

Čo vás čaká v prezenčnej časti
 • Tvorba vlastného osobného portfólia.
 • Nácvik poradenského rozhovoru, použitie naučených metód a techník v poradenskom rozhovore.
 • Využitie osobného portfólia.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy z praxe): Osobné portfólio poradcu.

4. modul

Skupinové aktivity v kariérnom poradenstve

(1 deň)

Získajte praktické tipy pre prácu so skupinou.

Zadefinujeme si, aké témy sú vhodné pre skupinovú facilitáciu. Budete vedieť identifikovať a rozvíjať kompetencie jednotlivcov pomocou skupinových aktivít.

Naučíte sa, ako vyťažiť silu skupiny pre individuálny posun každého jednotlivca, ako zaradiť sebareflexiu a nacvičíte si poskytovanie spätnej väzby. 

Obohatíte sa o celý rad pracovných listov. 

Čo vás čaká v prezenčnej časti
 • Skupinové poradenstvo - úvod, výhody, limity.
 • Modelovanie situácií a príprava scenára pre vedenie skupiny, sebareflexia a spätná väzba.
 • Zvládanie náročných situácií, problémový klient v skupine. Diagram rybej kosti a jeho použitie v skupine na analýzu a riešenie problémových situácií.
 • Práca so skupinou a nácvik komunikačných zručností pre svet práce.
 • Rôzne metodiky pre prácu v skupine.
Čo vás čaká v dištančnej časti
 • Webináre
  1. Rôzne metodiky pre prácu v skupine. 2. Zvládanie náročných situácií v skupine.
 • Výstup
  (na základe podporných dokumentov vypracovať výstupy z praxe): 1. Vzorový plán vedenia skupinovej aktivity alebo zápis z jednej skupinovej aktivity, ktorú poradca realizoval s klientmi.

POZOR! 

Prepracovali sme náš tréning a posunuli na vyššiu úroveň, aby čo najviac vyhovoval vašim potrebám a aby ste po jeho ukončení mohli plnohodnotne fungovať ako kariérny poradca.

Tréning sa skladá:

 • Prezenčná časť - 5 dní - 35 hodín
  Vlastný zážitok - všetky aktivity si vyskúšate sami na sebe. Dôležité: Nebude to počúvanie webinára, tu potrebujeme vašu aktívnu účasť a zdieľanie.
 • Dištančná časť - 35 hodín
  1. Webináre, 2. Výstupy do a z praxe, ktoré vypracujete na základe podporných dokumentov.

Najbližšie termíny:

Bratislava 4.10., 5.10., 6.10., 26.10. a 27.10.2024

online cez ZOOM: pripravujeme

 

POZOR! Dôležité!

Prihláste sa na tréning Kariérny poradca 4.0 ešte dnes (lebo počet miest je obmedzený) a získajte tento jedinečný tréning za

 

 • Cena do 30.6.2024: 450 EUR
 • Cena od 01.07.2024: 540 EUR

Prihláste sa 

na tréning a staňte sa kariérnym poradcom 21. storočia. 

Vyberte si termín:

Bratislava 4.10., 5.10., 6.10. a 26.10., 27.10.2024

online ( 5 dní prezenčná časť online): pripravujeme

Miesto konania: prezenčne/osobne alebo online cez aplikáciu ZOOM v spolupráci s lektorkou. Prezenčná časť obsahuje zážitkové aktivity a vyžaduje sa aktívna osobná účasť.

Prečítajte si referencie

Chcela by som poďakovať Erike Hudecovej za hodnotný a zaujímavý tréning kariérneho poradenstva. V priebehu piatich dní sa mi vďaka jej prepracovanému koučovaniu podarilo preniknúť do podstaty kariérneho poradenstva. Erika dokázala všetkým účastníkom kurzu "ušiť na mieru" aktivity, ktoré zodpovedali potrebám v našich rôznych pracovných odvetviach. Vážim si ochotu, ústretovosť a promptnosť s akou reagovala na naše požiadavky. Poskytla nám aktuálne informácie podložené praktickými skúsenosťami. Jej rady budem využívať v budúcnosti pri riešení problémových situácii v mojej praxi.
Monikaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Tréning Kariérny poradca určite odporúčam každému, kto chce získať informácie a vhľad do problematiky kariérneho poradenstva. Počas tréningu sme sa naučili ako pracovať s klientom a aké techniky použiť k jeho vlastnému sebapoznaniu. Štruktúra hodín ako aj praktické ukážky a konkrétne príklady boli pre mňa veľkým prínosom. Chcela by som tiež oceniť prístup lektorky, ktorá nám ukázala možnosti ako rozvíjať svoju vlastnú kariérnu cestu.
Kristínaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Tréning Kariérny poradca pod vedením Eriky Hudecovej môžem len odporučiť. Erika je skúsená lektorka s veľmi dobrými facilitačnými zručnosťami. Kurz prebiehal v príjemnej atmosfére, Erika nás veľmi zrozumiteľne a zaujímavo sprevádzala pri poznávaní podstaty kariérneho poradenstva. Okrem teoretických informácií sme sa venovali aj množstvu techník, ktoré sme si vyskúšali sami na sebe, vďaka čomu sme získali jedinečnú skúsenosť, ktorá nám bude veľmi nápomocná pri našej ďalšej praxi. Kurz je vhodný ako pre tých, ktorí s kariérnym poradenstvom ešte len začínajú, tak aj pre tých, ktorí už nejaké skúsenosti majú.
Milošúčastník tréningu Kariérny poradca 21.0
Ako hrdá absolventka vzdelávania Kariérny poradca 21.0 som mala tú česť pod vedením skúsenej lektorky absolvovať zážitkové, aktívne a dynamické vzdelávanie. Svojou atraktivitou a inšpiratívnym prístupom som si zažila, aké je to byť účastný kariérového poradenstva, z ktorého si odnášam veľa skúseností aj vedomostí. Osvojené zručnosti rada a úspešne aplikujem v praxi. Získala som nové zručnosti, ktoré využívam pri samotnej realizácii programov so študentmi v základných aj stredných školách. Srdečne doporučujem. Želám Erike veľa spokojných klientov, zaujímavých absolventov kurzov a zvedavých nasledovateľov. Ďakujem za možnosť učiť sa a aj za vedenie. Určite sa ešte ozvem a budem s láskou šíriť dobré meno vzdelávania Kariérny poradca 21.0.
Jankaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Život plynie ako voda a čas v práci je tretina nášho života, prečo nežiť tak, aby bola práca mojim hobby? Mám veľa záujmov, nájsť to, čo by som chcela robiť naozaj tak, aby som si splnila všetky svoje priania, bolo pre mňa veľmi náročné. Nevedela som si poradiť. Vydala som sa na cestu hľadania a našla som kurz Kariérny poradca 21.0. Vzhľadom na to, že finančne sa mi to zdalo úplne v pohode, od rozhodnutia po objednávku a platbu mi to trvalo len pár minút. Vedela som, že ostatné sa nejako zariadi. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí za posledné roky, čo som urobila. Vzdelávaniu som sa venovala kontinuálne, no mať v rukách niečo, čo mi pomôže sa pochopiť, bol proste nový level. Človek chce odpovede, rozmýšľa, kde ich nájde a nakoniec zistí, že jediný zdroj odpovedí je on sám. A ešte k tomu aký múdry:) stačí mať len tie správne nástroje:) A tento kurz mi tie nástroje dal. Cvičenia, tipy, proste praktické veci, čo prinesú výsledok. Erika je veľký profesionál a empat, čiže mať s ňou tieto nedeľné dni bolo pre mňa veľkým potešením a zdrojom informácií. Odporúčam to nielen tým, čo sa chcú stať kariérnymi poradcami a pomáhať iným nachádzať tú „správnu“ cestu, ale každému, kto uvažuje nad tým, čo so životom. Toto vám dá odpovede, ktoré hľadáte.
Simonkaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Kurz - Kariérny poradca - s Erikou- bol obsahom aj kvalitou veľmi prínosný. Empatický prístup a všeobecný rozhľad lektorky Eriky hodnotím pozitívne. Obohatilo to môj pracovný aj osobný život. V rámci jednotlivých aktivít som sa cítila ako za starých čias. Atmosféra, výmena informácii a pohľadov na určité situácie bola úplne super. Vážim si u ľudí ochotu motivovať druhých k splneniu ich snov a lepším zajtrajškom. Verím, že sa opäť naskytne príležitosť pre vzdelávanie a rast. Ďakujem Erika
Katkaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
Absolvovala som online kurz Karierne poradenstvo s poradkynou, lektorkou, kouckou Erikou Hudecovou. Tento kurz sa mi velmi hodil, lebo sa rozhodujem o dalsom kariernom smerovani, ale aj praca karierneho poradcu je pre mna velmi inspirativna. Tento 5 dnovy kurz mi dal vela noveho poznania o svete prace, o procese a metodach karierneho poradenstva a este viac o sebapoznani. Erika nas naucila mnoho technik a nastrojov na sebapoznanie, ktore sme si odskusali aj na sebe. A vysledky z toho boli uzasne, posuvajuce nas dopredu a hlbsie k jasnejsim cielom pre pracovny, ale aj osobny rozvoj. Chcem sa podakovat Erike, ktora viedla tento kurz, za jej odbornost, pripravenost, dobru organizaciu, uvolnenu atmosferu, za mnoho poznatkov. Tento kurz urcite odporucim aj dalsim 😊! Erika, dakujem ti este raz za moznost absolvovat tento kurz, ktory mi dal vela toho 😊.
Kvetkaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
"Kurz Kariérne poradenstvo pod vedením Eriky Hudecovej bol pre mňa obohacujúci a inšpirujúci. Veľmi oceňujem nielen logickú štruktúru samotného kurzu, ale najmä množstvo zážitkových aktivít, ktoré sa zapísali do môjho srdca. Počas kurzu som spoznala samu seba o čosi viac a vyjasnila si, čo v živote chcem robiť. Kurz odporúčam naozaj všetkým, ktorí pociťujú akúkoľvek nespokojnosť so svojim pracovným životom a ešte sa neodhodlali k zmene, ale rovnako aj všetkým, ktorí rozmýšľajú nad dráhou kariérneho poradcu. Je to kurz, kde dostane účastník príležitosť zastaviť sa, pozrieť sa na to ako žije a stanoviť si, ako žiť chce. Kariérne poradenstvo v Erikinom profesionálnom podaní mi dalo naozaj zmysel. Ďakujem za úžasný zážitok."
Deniskaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0
U Eriky som absolvovala kurz kariérneho poradenstva 21.0. Vďaka nej som nadobudla poznatky, ako viesť poradenský proces. Všetky nadobudnuté informácie na kurze sú krásne pretaviteľné do praxe. Išli sme do hĺbky jednotlivých fáz a ku každej z nich mám zásobník aktivít, ktoré môžem použiť. Erika je veľmi príjemná lektorka s rokmi odborných skúseností, ktoré nám ochotne posúvala a zodpovedala nám na všetky otázky. Ak by som sa mala spätne rozhodnúť či sa prihlásim na kurz, určite by som do toho išla. Ďakujem Ti ešte raz za všetky informácie a rady. Pevne verím, že sa ešte niekedy uvidíme! 🙂
Simonkaúčastníčka tréningu Kariérny poradca 21.0

Najčastejšie otázky

Čo môžem očakávať od tréningu Kariérny poradca 4.0?

Tréning Kariérny poradca 4.0 poskytuje komplexný prehľad o moderných metódach kariérneho poradenstva. Naučíte sa, ako identifikovať a rozvíjať skrytý potenciál vašich klientov, využívať techniky storytellingu a sociodynamického poradenstva, a ako efektívne implementovať získané zručnosti do vašej praxe.

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre kariérnych poradcov, koučov, HR, pedagogických zamestnancov, sociálnych pracovníkov, ako aj pre manažérov a podnikateľov, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a kariérneho poradenstva. Môže sa ho zúčastniť aj človek, ktorý rozmýšľa a o zmene a potrebuje pomoc a nasmerovanie.

Ako sa môžem prihlásiť na tréning?

Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára na našej webovej stránke. K nemu sa dostanete tak, že kliknete na tlačidlo "Prihlásiť sa teraz" alebo "Vyplniť registračný formulár".

Koľko stojí tréning Kariérny poradca 4.0 a aké sú možnosti platby?

Tréning Kariérny poradca 4.0 stojí 450 EUR, ak sa zaregistrujete a zrealizujete platbu do 30.6.2024. Po tomto dátume cena stúpa na 540 EUR. Po odoslaní objednávky sa vám vygeneruje zálohová faktúra, ktorá vám príde emailom. Platbu za tréning môžete uskutočniť prostredníctvom bankového prevodu alebo kartou.

Aké sú dostupné termíny pre tréning Kariérny poradca 4.0?

Tréning Kariérny poradca 4.0 sa ponúka v rôznych termínoch počas roka. Najbližšie termíny sú: 17.5., 18.5., 19.5., 15.6. a 16.6.2024 alebo 4.10., 5.10., 6.10., 26.10. a 27.10.2024.

Ako prebieha tréning?

Tréning sa skladá z kombinácie prezenčných a dištančných častí. Prezenčná časť zahŕňa interaktívne workshopy a zážitkové aktivity, kým dištančná časť obsahuje webináre a samostatné štúdium. Celková dĺžka tréningu je 70 výukových hodín.

Čo ak mám špecifické potreby alebo otázky?

Ak máte akékoľvek špecifické potreby alebo otázky týkajúce sa tréningu, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a prispôsobíme tréning vašim potrebám.

Je tréning Kariérny poradca 4.0 akreditovaný MŠVaVSR?

Tréning Kariérny poradca 4.0 momentálne nie je akreditovaný ministerstvom školstva, ale pracujeme na jeho akreditácii. Napriek tomu ponúka tréning množstvo výhod. Vedený je skúseným lektorom, ktorý má bohaté praktické skúsenosti v oblasti kariérneho poradenstva. Tréning je silne zameraný na praktickú aplikáciu, kde účastníci aktívne využívajú získané znalosti a techniky. Po absolvovaní tréningu budú účastníci plne vybavení na to, aby mohli samostatne vykonávať efektívne kariérne poradenstvo. Toto praktické zameranie zabezpečuje, že účastníci získajú reálne zručnosti, ktoré môžu okamžite aplikovať vo svojej profesionálnej praxi.

Fotogaléria