KARIÉROVÉ PORADENSTVO

vzdelávanie určené pre pedagogických zamestnancov a učiteľov, ktorí chcú kráčať s dobou

 

Čo vám kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO prinesie

 • naučíte sa princípy, prístupy a fázy vedenia poradenského rozhovoru,
 • precvičíte si ako viesť individuálne a skupinové aktivity so žiakmi a študentmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
 • inšpirujete sa ako motivovať a viesť žiakov a študentov k zodpovednému prístupu voči svojej budúcnosti, ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
 • dozviete sa ako uspieť na trhu práce v 21. storočí,
 • získate viac ako 30 pracovných listov, ktoré využijete v praxi,
 • získate certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Komu je kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO určený

Kreditný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. 

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

 

Obsah kurzu KARIÉROVÉ PORADENSTVO

 • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
 • Kompetencie kariérového poradcu.
 • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
 • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
 • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Priebeh kurzu

Kurz prebieha v kombinácii prezenčného (osobná účasť na výučbe) a dištančného vzdelávania (e-learning).

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,
 • prezentácia  a obhajoba vypracovanej záverečnej práce, ústna odpoveď z obsahu vzdelávania.

Termíny - kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVO trvá 5 dní:

 • Banská Bystrica
  1.2,, 2.2., 3.2. a 1.3., 2.3.2019
 • Košice
  15.2., 16.2., 17.2. a 15.3., 16.3.2019
 • Bratislava
  1. skupina: 29.3., 30.3., 31.3. a 26.4., 27.4.2019, 2. skupina: 10.5., 11.5., 12.5. a 25.5., 26.5.2019
 • Banská Bystrica
  19.7., 20.7., 21.7. a 2.8., 3.8.2019
 • Košice
  4.10., 5.10., 6.10. a 26.10., 27.10.2019
 • Bratislava
  18.10., 19.10., 20.10. a 9.11., 10.11.2019
 • Bratislava
  28.2., 29.2., 1.3. a 3.4., 4.4.2020
 • Košice
  13.3., 14.3., 15.3. a 17.4., 18.4.2020
 • Banská Bystrica
  27.3., 28.3., 29.3. a 25.4., 26.4.2020

      Cena kurzu Kariérové poradenstvo: 350,- €.