Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom) na adrese:

Kariérny poradca s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava, email: info@kariernyporadca.com

Na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorá sme vám odovzdali alebo zaslali.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení zmluvy bude spoločnosť Kariérny poradca s.r.o. postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok, bod 11.9. Storno podmienky.

V prípade odstúpenia od zmluvy pri dodávke tovaru vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie odo dňa, kedy ste nám oznámili rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Komu (predávajúci):

Spoločnosti Kariérny poradca, s. r. o. so sídlom v Bratislave, Doležalova 15, 82104, IČO: 50780140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo 139933/B, zastúpená konateľkou Ing. Erikou Hudecovou  (ďalej len „Spoločnosť“)

 

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme *  od  zmluvy uzavretej medzi mnou a Spoločnosťou  dňa ................................ (uveďte deň odoslania registračného formulára/objednávky Spoločnosti) 

 

predmetom ktorej je objednávka produktu alebo služby číslo .................................................. (uveďte číslo objednávky a názov produktu alebo služby)

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov *: ..................................................................................................................................................

Adresa bydliska spotrebiteľa / spotrebiteľov *: ..................................................................................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej forme):

                                                                                        .................................................

 

Dátum: ...........................

 

 

*nehodiace sa prečiarnite alebo odstráňte v prípade elektronického podania